Сушене

Фирма Екосис ООД разполага със собствена сушилна камера с капацитет до 50м3 материал. Услугата се предлага както за материал, произведен от нас, така и за материал на клиента.

Защо е важен процесът на сушене?

Сушенето е процес, при който се намалява наличната влага в дървесината до определена степен по естествен или изкуствен начин. В зависимост от това се различават атмосферно сушене – от атмосферния въздух, камерно сушене –  регулирано намаляване на влажността в дървесината чрез сушилни агенти в специални затворени помещения (сушилни камери), и химично сушене- чрез обработка на дървесината с водоразтворими вещества или соли, които при висока концентрация изтласкват водата към периферията на дървото. Химичното сушене не се използва като метод за самостоятелно сушене, а като средство за подготовка на дървесината за сушене.

Необходимо е да се знаят някои неща при сушенето. При нормални условия дървесината притежава равновесна влажност. Равновесна, защото зависи от влажността на околния въздух. Винаги има стремеж към изравняване парциалното наляганe на въздуха и на дървесината. Когато парциалното налягане на въздуха е по-малко от това на дървесината градиентът на влагата е от дървесината към въздуха – казваме че дървесината съхне. Когато парциалното налягане на въздуха е по-голямо от това на дървесината градиентът на влагата е от въздуха към дървесината – тогава имаме овлажняване на дървесината. Равновесната влага обикновено се движи в граници от 7% до 9-10%, като зависи от влажността на въздуха, неговата температура и надморското равнище.

Като атмосферно сушене на дървесината се означава отделянето на влагата под влияние на климатичните изисквания на съответното място. За да се избегне чувствителното понижаване на качеството, трябва да се полагат големи грижи за изсушавания материал, като се предпазва особено от пряко слънчево облъчване и по-дълго въздействие на вода. Определени мерки, като подреждане с дебели разделителни летви, малка широчина на фигурата, вграждане на вертикални отвори, усилване на циркулацията във фигурата с материал, оставяне на дебела въздушна прослойка под фигурата и др., са насочени само към съкращаване на времето на сушене. В зависимост от климата дървесината може да достигне минимално влагосъдържание, което отговаря на равновесното влагосъдържание при фактическите температури и степен на насищане на водната пара във въздуха. Независимо от всичко това за повечето области на приложение (при които изискуемото влагосъдържание лежи под стойността на въздушно-сухото) се налага допълнително техническо сушене на дървесината. От икономическа гледна точка атмосферното сушене на дървесината ангажира големи оборотни средства за продължително време.

За разлика от атмосферното сушене при техническото сушене, което се предлага от Екосис ЕООД в собствена модерна сушилна камера, сушилният агент има много по-висока температура и често значително по-висока скорост на движение. Това се постига посредством специални системи за отопление и вентилация (технически средства). Техническото сушене се прилага задължително в случаите, когато крайната влажност на материалите u < 15% и когато за късо време следва да се отдели влагата от дървесината. При техническото сушене този резултат се постига чрез подходящо регулиране на температурата, влажността и скоростта на движение на сушилния агент. Сушилните съоръжения изискват влагане на значително повече инвестиции, отколкото при устройването на складове за атмосферно сушене. Затова стремежът трябва да бъде изсушаването да става при използване на най-новите постижения на науката за най-късо време и при постигане на най-високо качество на изсушената дървесина. Предпоставка за постигането на висока производителност е максималното запълване обема на сушилнята и правилното подреждане, респ. разполагане на материала спрямо сушилния агент. Един сушилен цикъл следва да се провежда само с материали, които имат еднаква дебелина и приблизително еднаква изходна влажност.
Фирма Екосис ЕООД е специализирана в процесите на техническо сушене в сушилна камера от последно поколение, което способства процесите на изсушаване на материала и постигане на търсената степен на влажност на дървения материал.

Scroll to Top